KONIUNKTURA W TRANSPORCIE. BADANIA I ANALIZA WYNIKÓW

KONIUNKTURA W TRANSPORCIE. BADANIA I ANALIZA WYNIKÓW

Cena: 30.00zł

Stron: 130

Autor: Sławomir Dorosiewicz

Wydawnictwo: Instytut Transportu Samochodowego

Opis:

Publikacja powstała na kanwie prowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego od ponad 10 lat, badań koniunktury w transporcie samochodowym. Przedstawia niektóre wyniki tych badań prowadzonych metodą testu koniunktury. Badaniami ankietowymi, powtarzanymi w odstępach kwartalnych objęto grupę przedsiębiorstw państwowych i prywatnych prowadzących działalność transportową w zakresie przewozu ładunków. W opracowaniu podjęto próbę adaptacji znanych metod statystycznych i taksonomicznych do analizy wyników badań koniunktury. Głównym celem analiz zamieszczonych w niniejszej publikacji jest z jednej strony prezentacja przemian dokonujących się w ostatnich latach na rynku przewozów samochodowych, z drugiej strony pogłębienie i poszerzenie wykonywanych analiz tego rynku oraz rozwój bazy metodologicznej badań koniunktury w transporcie.

Podobne książki