PODRĘCZNIK DLA OSÓB UBIEGAJĄYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

PODRĘCZNIK DLA OSÓB UBIEGAJĄYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

Cena: 60.00zł

Stron: 100

Autor: I. Mitraszewska

Opis:

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dotyczącym uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, w Polsce, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, przewoźnicy zobowiązani są do zdania egzaminu z zakresu tematycznego, przedstawionego w załącznikach do Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Część osób objętych obowiązkiem potwierdzenia swoich wiadomości egzaminem dąży do samodzielnego opanowania wymaganego materiału. Szczególnie dla tych osób autorzy, pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego, przygotowali niniejszy podręcznik, który jest spójny z zakresem bazy pytań egzaminacyjnych oraz zadań problemowych. Zadaniem autorów niniejszego podręcznika było przede wszystkim zebranie w jednym opracowaniu wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Aby układ podręcznika był czytelny a zbyt wielka liczba przypisów nie rozpraszała czytelników, zrezygnowano ze stosowania przypisów w każdym miejscu, w którym korzystano z innych źródeł. Zamiast tego na początku każdego rozdziału podano pozycje literaturowe, na podstawie których dany rozdział został opracowany i z których zaczerpnięto fragmenty niezbędne z punktu widzenia zakresu wiedzy objętej egzaminem. Podręcznik jest przeznaczony dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy, ponieważ większość zagadnień dotyczy obu rodzajów transportu. Wiedza zawarta w podręczniku dotyczy stanu prawnego na koniec 2005 roku; stąd można z niego skorzystać także do aktualizacji wiedzy w ramach procesu nadzoru nad certyfikatem. Zakres wiedzy zawarty w podręczniku dotyczy głównie przewozów międzynarodowych, ponieważ autorzy zakładają znajomość przez odbiorców książki problematyki związanej z transportem krajowym. Do przepisów krajowych odwoływano się tylko w przypadku różnic w warunkach i wymaganiach jakie należy spełniać wykonując transport międzynarodowy. W załącznikach podano przykładowe zadania problemowe z rozwiązaniami, dotyczące transportu międzynarodowego oraz mapy z głównymi szlakami drogowymi w Polsce i w Europie, których znajomość jest wymagana na egzaminie.

Podobne książki