BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM. WYBRANE PROBLEMY

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM. WYBRANE PROBLEMY

Cena: 39.00zł

Stron: 189

Autor: Krzysztof Olejnik

Wydawnictwo: ITS

Opis:

Książka jest adresowana do studentów wyższych uczelni, słuchaczy studiów podyplomowych inżynierii ruchu, rzeczoznawców samochodowych oraz organizacji działających w sferze bezpieczeństwa ruchu, techników, diagnostów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym. We wprowadzeniu do książki zawarto opis rozwoju konstrukcji samochodu w aspekcie widoczności jako problem w historii budowy pojazdu i jego ewolucji. Książka zawiera analizę literatury dotyczącej zagadnienia widoczności z pojazdów, związanej z cechami kierującego i samochodu oraz otoczenia, w którym się porusza. W pracy omówiono najważniejsze problemy dotyczące ograniczeń w konstrukcji kabin samochodach ciężarowych związanych z możliwością obserwacji otoczenia samochodu. Przedstawiono ograniczenia w kształtowaniu skrzyżowań ograniczających otrzymywanie informacji niezbędnych do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zaprezentowano metody badawcze widoczności z samochodu, oceniono obowiązujące przepisy dotyczące widoczności w aspekcie wymagań i ich wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono zagrożenia wypadkami i kolizjami, wynikające z ograniczeń widoczności oraz sformułowano wnioski dotyczące propozycji poprawy tego stanu. W związku z nieprecyzyjnym słownictwem utrudniającym opisywanie przedmiotu badań zaproponowano usystematyzowanie pojęć. Przedstawiono charakterystykę kierującego, pojazdu oraz otoczenia ze względu na konieczność zapewnienia ergonomicznej widoczności. Przedstawiono i przeanalizowano zależności układu kierujący, pojazd, otoczenie. Na podstawie analizy wybranych danych o wypadkach drogowych oceniono wagę zagadnienia widoczności jako istotnego elementu systemu bezpieczeństwa. W części badawczej przedstawiono metodykę prowadzenia badań widoczności. Omówiono badania symulacyjne przy wykorzystaniu programu CAD 3D oraz badania na kręgu badawczym przy wykorzystaniu manekina trójwymiarowego. Zaprezentowano używaną do tego celu aparaturę badawczą. Przytoczono wyniki badań symulacyjnych oraz wyniki uzyskane na kręgu badawczym. Oceniono reprezentatywność wyników badań oraz skalę i zakres występowania ograniczenia widoczności w samochodach. Poddano analizie wrażliwość funkcji widoczności rzeczywistej, widoczności względnej oraz współczynnika widoczności względnej na zmianę kąta odsunięcia słupka B kabiny, kąta osi dróg na skrzyżowaniu oraz odległości samochodu od skrzyżowania. Oceniono obowiązujące przepisy dotyczące widoczności w aspekcie wymagań i ich wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W podsumowaniu przedstawiono zagrożenia wypadkami i kolizjami, które wynikają z ograniczeń widoczności oraz przedstawiono wnioski dotyczące propozycji poprawy tego stanu.

Podobne książki